Αρχική > Παραδοτέα

Παραδοτέα Έργου

A. Προπαρασκευαστικές δράσεις, εκπόνηση σχεδίων διαχείρησης ή/και σχεδίων δράσεων
C. Δράσεις Διατήρησης
C1. Διαβούλευση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών
C2. Εκπαίδευση για το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας και άλλους φορείς διατήρησης της ευρύτερης περιοχής
C3. Εγκατάσταση προειδοποιητικών σημάτων και αποτρεπτικών για ασφαλέστερο οδικό δίκτυο
C4. Λειτουργία Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Αρκούδας
C5. Δίκτυο κτηνοτρόφων για την ανταλλαγή σκύλων φύλαξης ζώων (LGDs)
D. Παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων του Έργου
D4. Αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των ενεργειών του έργου στην τοπική οικονομία και τον πληθυσμό
E. Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων
E1. Μέσα ενημέρωσης, έντυπο υλικό, δημόσιες εκδηλώσεις, συναντήσεις και σεμινάρια
E3. Δικτύωση με άλλα έργα & Διεθνές Συνέδριο
E4. Ενέργειες προβολής έργων (πίνακες ανακοινώσεων, ιστοσελίδα, έκθεση Layman's)
E5. Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης