Αρχική > Δράσεις > D. Παρακολούθηση της επίδρασης των Δράσεων του Έργου > D1 Έρευνες παρακολούθησης των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των ενδιαφερομένων

Οι έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των ενδιαφερομένων θα διεξάγονται ως συνέχεια της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της συμμετοχής τους στο έργο (δράση Γ1). Αυτό θα συνοδεύεται από τη συνέχιση της λειτουργίας των θεματικών ομάδων. Συγκεκριμένα, μετά τα εργαστήρια που διεξάγονται στη Δράση C1, οι θεματικές ομάδες θα συναντώνται τακτικά μία φορά ανά τρίμηνο και όποτε χρειαστεί να συζητηθεί η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και ενημερώσεων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τους ηλεκτρικούς περιφράκτες και τα σκυλιά φύλαξης. Η τρέχουσα λειτουργία των θεματικών ομάδων αναμένεται να αναδείξει τις δυσκολίες όσον αφορά στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ή ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι βέλτιστες πρακτικές να μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και επιθυμίες. Η σύνθεση των θεματικών ομάδων θα αντικατοπτρίζει πάντα μια επαρκή εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών, η οποία θα σταθμιστεί επίσης έναντι της γεωγραφικής ετερογένειας στην περιοχή-στόχο. Οι τοπικές αρχές, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αγρότες θα εκπροσωπηθούν σε όλες τις θεματικές ομάδες και θα αντικατασταθούν από συναδέλφους της ομάδας των ενδιαφερομένων, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η εκπόνηση μιας σειράς σεναρίων σχετικά με τη συνεχιζόμενη και μελλοντική συμμετοχή των ενδιαφερομένων και η αξιολόγηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαχείριση των αποβλήτων, τους ηλεκτρικούς φράκτες και τα σκυλιά φύλαξης.