Αρχική > Δράσεις > D. Παρακολούθηση της επίδρασης των Δράσεων του Έργου > D5 Αξιολόγηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος και παρακολούθηση της κατάστασης και των τάσεων του πληθυσμού και της κατανομής της καφέ αρκούδας

Η δράση αυτή στοχεύει στη χρήση συγκεκριμένων ποσοτικών και ημι-ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος μέσω μιας λεπτομερούς έρευνας σχετικά με τον πληθυσμό στοχευόμενων ειδών και το καθεστώς διανομής και τις τάσεις στην περιοχή του έργου.

Η συλλογή δεδομένων για τα επίπεδα του πληθυσμού των αρκούδων και της τάσης των δεικτών καθώς και για την κατάσταση διανομής, θα επιτευχθεί στην περιοχή του έργου μέσω της συστηματικής καταγραφής σημείων παρουσίας και δραστηριότητας των αρκούδων όπως τα κόπρανα, τα αποτυπώματα, η σήμανση των δένδρων, η παρουσία των θηλυκών με μικρά. Οι περιπτώσεις θνησιμότητας θα παρακολουθούνται και θα τεκμηριώνονται πλήρως. Τα δεδομένα θα συλλέγονται μέσω τακτικών επιτόπιων ερευνών χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο δειγματοληψίας για το δίκτυο δασικών οδών και μεγάλων διαδρομών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα στο χρόνο. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την αξιολόγηση των ποσοστών αναπαραγωγής του στοχευόμενου πληθυσμού, όπως υποδεικνύεται από τον αριθμό των θηλυκών με μικρά, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% -12% του συνολικού ελάχιστου πληθυσμού (για διασταυρούμενη επικύρωση με τα αποτελέσματα / Εκροές της δράσης Α.2), καθώς και τους τόπους κατανόησής τους. Η βελτίωση της εκτίμησης των επιπέδων του πληθυσμού στην περιοχή του έργου θα επιτευχθεί μέσω της συλλογής βιολογικών υλικών (τρίχες, κόπρανα) και ενός δεύτερου κύκλου γενετικής ανάλυσης του πληθυσμού, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση δεδομένων μεταξύ των αποτελεσμάτων της δράσης Α2 και της δράσης D5.

Η ενέργεια αυτή θα λειτουργήσει επίσης ως γενικός δείκτης που θα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογών και συνδυασμών μεταξύ των δράσεων που ασχολούνται με τα στοχευόμενα είδη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνεργασίας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί / μεγιστοποιηθεί το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα.