Αρχική > Το έργο > Σχετικά με το πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα.

Ο γενικός στόχος του LIFE είναι να συμβάλλει στην υλοποίηση, την επικαιροποίηση και την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών και νομοθεσίας με τη χρηματοδότηση έργων με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Το LIFE ξεκίνησε το 1992 μέχρι σήμερα υπήρξαν τέσσερεις πλήρης κύκλους του προγράμματος (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 and LIFE+: 2007-2013).Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 3954 έργα σε όλη την Ε.Ε., συμβάλλοντας με περίπου 3.1 δις € στη προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Environment and DG Climate Action) διαχειρίζεται το πρόγραμμα LIFE Η Επιτροπή έχει εκχωρήσει την υλοποίηση πολλών μηχανισμών του LIFE στην Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

Οι ομάδες εξωτερικής επιλογής, παρακολούθησης και επικοινωνίας παρέχουν βοήθεια στην Επιτροπή και στο (EASME). Η Ευρωπαίκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαχειριστεί δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (NCFF and PF4EE).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm