Αρχική > Το έργο > Στόχοι

Οι σκοποί του έργου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Στη βελτίωση της προστασίας της αρκούδας Ursus arctos σε παγκόσμια κλίμακα με την επίτευξη μιας βιώσιμής διαχείρισης της συνύπαρξης του ανθρώπου με την αρκούδα μέσω της ελαχιστοποίησης της αρνητικής αλληλεπίδρασης

Στη διατήρηση της θνησιμότητας της αρκούδας από τον άνθρωπο σε βιώσιμο επίπεδο που δεν ξεπερνά το 6% του ελάχιστου πληθυσμού στην περιοχή του έργου. Στη διατήρηση του ετήσιου αριθμού των αναπαραγωγικών θηλυκών σε ποσοστό λιγότερο από το 10-12% του ελάχιστου αναμενόμενου πληθυσμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στη βελτίωση του επιπέδου ανεκτικότητας σε συγκεκριμένες μονάδες στόχους σε ότι αφορά στην συνύπαρξη των συγκεκριμένων ειδών.

Στη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης σχετικά με την προστιθέμενη αξία των συγκεκριμένων ειδών σε σχέση με την ελκυστικότητα της περιοχής που ορίζεται από το έργο.

Στη σημαντική κατάκτηση της τεχνογνωσίας από το προσωπικό των τοπικών αρχών με εμπειρία σε συγκεκριμένες και συμπαγής τεχνικές διαχείρισης.

Στη συνέχιση της λειτουργίας των μηχανισμών αυτόνομης βιωσιμότητας που υποστηρίζουν σε μακροπρόθεσμη βάση συγκεκριμένους τύπους μέτρων πρόληψης