Αρχική > Δράσεις > D. Παρακολούθηση της επίδρασης των Δράσεων του Έργου > D3. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων C4, C5, C7 και C8 για την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης αρσενικών / ανθρώπων

Σκοπός αυτής της δράσης παρακολούθησης είναι να προσπαθήσει να αξιολογήσει οποιαδήποτε θετική επίδραση στην κατάσταση διατήρησης του Ursus arctos, μέσω της συνεργικής εφαρμογής των δράσεων C4, C5, C7 και C8, δεδομένου ότι η δράση C8 θα εφαρμοστεί μέσω της λειτουργίας της μεικτής ομάδας επείγουσας ανάγκης (Δράση C4) και ότι η υλοποίηση των δράσεων C4 και C8 έχει επίσης μια άμεση σχέση και έναν κοινό στόχο διαχείρισης πάνω στο στοχευόμενο είδος, που είναι η αποτροπιαστική συσσώρευση των "προβλημάτων - συμπεριφοράς" και η ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ αρκούδων και ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα ο κύριος επιθυμητός στόχος και το αναμενόμενο αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ομαδοποιημένων δράσεων είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας:

- Οι παρεμβάσεις του ομάδας επείγουσας ανάγκης (BET) καθώς και οι επιδόσεις των συσκευών αποτροπής των αρκούδων σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, μειώνοντας τις καταστάσεις των συγκρούσεων-ανθρώπινων παρεμβολών (σύγκρουση) και συνεπώς των θανατηφόρων πρωτοβουλιών που προκαλούνται από τον άνθρωπο.

- Η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης C5 και C7 που περιλαμβάνουν ειδικά προληπτικά ή / και αποσπαστικά μέτρα (σκύλοι φύλαξης  και κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων).

 

Το πλαίσιο παρακολούθησης της δράσης D3 θα εξετάσει σε πρώτη φάση τους ακόλουθους δείκτες από τη δράση C4, τη δράση C5, τη δράση C7 και τη δράση C8. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συνολικές απαιτήσεις παρακολούθησης της προόδου των δράσεων και του βαθμού επίτευξης των στόχων και, συνεπώς, της κατάστασης των στοχευόμενων ειδών, είναι δυνατόν να επιτευχθεί κυρίως έμμεσα, με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών που θα καθοριστούν για τη μέτρηση των συνοδευτικών μεταβλητών κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των προαναφερόμενων ενεργειών. Οι δείκτες αυτοί θα περιλαμβάνουν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές παραμέτρους ως εξής:

- τον αριθμό των απαραίτητων επισκέψεων σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση παρέμβασης ομάδας επείγουσας ανάγκης σε σχέση με την αξιολόγηση της κατάστασης, το πρωτόκολλο παρέμβασης που έχει ανατεθεί (βάσει του σχετικού εγχειριδίου βέλτιστης πρακτικής που εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE07 NAT / GR / 000291) και του αναμενόμενου τελικού αποτελέσματος διαχείρισης, που θα καταγράφονται σε τακτικά.

- Παρακολούθηση της συνηθισμένης αλλαγής της συμπεριφοράς της αρκούδας μετά από τους όρους αποτροπής.