Αρχική > Δράσεις > C. Δράσεις Διατήρησης > C7 Εγκατάσταση δοχείων απορριμμάτων ειδικής αντοχής στις αρκούδες και ηλεκτρικών περιφράξεων σε / κοντά σε οικισμούς

Στα επιλεγμένα χωριά με προηγούμενα περιστατικά επίσκεψης της αρκούδας, νέα ειδικά δοχεία απορριμάτων (660 lit) θα αντικαταστήσουν τα παλιά. Τα δοχεία θα είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους, αλλά είναι αδύνατο για τις αρκούδες να τα ανοίξουν και να τρέφονται με τα περιεχόμενα και να συνηθίσουν στις ανθρώπινες τροφές. Τα δεδομένα από τη Δράση Α3 καθώς και οι επιτόπιες επισκέψεις θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση αξιολόγησης για την εύρεση της διαφορετικής θέσης όπου θα εγκατασταθούν τα δοχεία και οι φράκτες.

Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική περίφραξη σε επιλεγμένους χώρους και εγκαταστάσεις που προσεγγίζουν οι αρκούδες, που βρίσκονται κοντά σε οικισμούς (σκουπιδότοποι, εγκαταλελειμμένες φυτείες, αγροτικές αποθήκες, σπίτια και κήποι στα όρια των χωριών κλπ.), προκειμένου να αποφευχθεί να τρώνε οι αρκούδες από εκεί δημιουργώντας επεισόδια μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα πηγής ενέργειας, ο φράκτης θα μπορούσε να τροφοδοτείται από το δίκτυο ή από ηλιακό πάνελ και από μπαταρία. Η τελευταία παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Το μέγεθος εξαρτάται από τις συνθήκες και τον τύπο του φράκτη που θα επιλεγεί.

Η συνολική έκταση που πρόκειται να περιφραχθεί εξαρτάται από: - τον τύπο και το μέγεθος της εγκατάστασης που θα είναι περιφραγμένη. - το ανάγλυφο της περιοχής. - το σχήμα πολυγώνου του φράχτη που προκύπτει από τους προαναφερθέντες παράγοντες. - τη συστηματική συντήρηση του φράχτη (καθαρισμός κλαδιών, ζιζανίων, εδάφους κ.λπ.). - τον δυναμικότητα ενέργειας που παράγει η συσκευή (γεννήτρια). Μια εκτίμηση της συνολικής έκτασης που θα περιβληθεί είναι 30 εκτάρια.