Το δεύτερο εξάμηνο του 2020, θα οργανωθεί ένα εργαστήριο από τη ΚΑΛΛΙΣΤΩ, με θέμα το σχεδιασμό των στρατηγικών και των δράσεων για τη συνέχιση του έργου μετά την υλοποίηση του έργου LIFE. 

Κάθε ενέργεια θα αναλυθεί για να αξιολογηθεί, σε πρώτο βήμα, εάν υπάρχει ανάγκη για συνέχιση των δράσεων που έχουν ξεκινήσει και, σε ένα δεύτερο βήμα, πώς θα γίνει αυτό - με ποια μέσα, με  ποιούς συμμετέχοντες, λεπτομέρειες για τις δράσεις και πώς θα παρακολουθείται θα παρακολουθείται το σχέδιο.

Τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα συνοψιστούν σε ένα λογικό πλαίσιο, το οποίο στη συνέχεια θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί, από τους διάφορους δικαιούχους, στους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα-στόχο τους. Με τη συλλογή στοιχείων από τους δικαιούχους του σχεδίου, το σχέδιο θα επισημοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και θα υποβληθεί στην ΕΕ μαζί με την τελική έκθεση του έργου ως χωριστό κεφάλαιο.

Το Σχέδιο θα είναι γραμμένο σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και θα εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.