Αρχική > Δράσεις > D. Παρακολούθηση της επίδρασης των Δράσεων του Έργου > D6 Παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης του έργου

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η δημιουργία ενός μοντέλου με βασικούς δείκτες σχετικά με την απόδοση του έργου. Οι δείκτες πρέπει να είναι κατάλληλοι για τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου και που δεν θα καθορίζονται από το πόσο μετρήσιμοι είναι.

Ορισμένα αποτελέσματα για το έργο θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται καθώς το έργο εξελίσσεται. Ένα πρότυπο Excel θα χρησιμοποιηθεί για απλή συλλογή δεδομένων και ως εργαλείο συσσωμάτωσης και παρακολούθησης. Ένα σύστημα βάσης δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την εισαγωγή των δεικτών, έτσι ώστε η ανάλυση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και ο διαχωρισμός των επιπτώσεων ανά τομέα παράδοσης ή σημαντική δράση, να είναι σχετικά απλή στην επίτευξη. Η δραστηριότητα εργασίας θα επικεντρωθεί στην παρακολούθηση της προόδου του έργου σε σχέση με αυτούς τους δείκτες και στην αξιολόγηση της επιτυχίας του κατά την ολοκλήρωση του έργου.

 

Υπο-δράση D.6.1. Οι δείκτες του έργου θα μετρήσουν την ποιότητα και την ποσότητα των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που παράγονται από τα αποτελέσματα του έργου.

(Α) μέτρηση του αριθμού των τοπικών αγροτών και επιχειρήσεων που υιοθετούν φιλική προς τις αρκούδες πρακτική, με στόχο την απόκτηση του "Πιστοποιητικού ποιότητας καφέ αρκούδας" (δράση Α.4.)

(Β) τη μέτρηση των συμβάντων συνάντησης ανθρώπου - αρκούδας και των επακόλουθων συγκρούσεων

(Γ) μέτρηση του ποσοστού θνησιμότητας του Ursus Arctos που προκαλείται από τη βίαιη συμπεριφορά του ανθρώπου

(Δ) εκτίμηση της ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τα θέματα διατήρησης και την προστιθέμενη αξία του Ursus Arctos *

(Ε) μέτρηση των πρωτοβουλιών που είναι βιώσιμες οι ίδιες, που εφαρμόζονται (π.χ. σκύλοι φύλαξης) που μπορούν να αποτρέψουν μακροπρόθεσμα τις συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων.

(Στ) Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του οδηγού κατά τη χρήση του τοπικού δικτύου πριν και μετά την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων και αποτρεπτικών μέσων.

(Ζ) Τη μέτρηση της δημόσιας έκθεσης του έργου και την κάλυψή του από τα μέσα ενημέρωσης (π.χ. αριθμός επισκέψεων στο χώρο, αριθμός σχετικών άρθρων μέσω του διαδικτύου και του τοπικού Τύπου κ.λπ.).

 

Υπο-δράση D.6.2. Παρακολούθηση και μέτρηση δεικτών επιδόσεων έργων LIFE κατά την υλοποίηση του έργου

Το έργο AMYBEAR θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες επιδόσεων του έργου LIFE (excel table: Ειδικοί δείκτες του σχεδίου LIFE Call 2015). Αυτοί οι δείκτες θα συμβάλουν στην αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου LIFE κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του έργου και θα κάνουν τα ίδια πέντε χρόνια μετά το τέλος του έργου.