Αρχική > Δράσεις > C. Δράσεις Διατήρησης > C1 Διαβούλευση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση SWOT που υλοποιήθηκε στη Δράση Α1 ως βάση αναφοράς στα 3 εργαστήρια που θα διοργανωθούν, με το καθένα να αναφέρεται στο θέμα του 1 (π..χ. διαχείριση απορριμμάτων, ηλεκτροφόροι φράκτες, σκύλοι - φύλακες). Σε κάθε εργαστήριο, η ανάλυση SWOT του θέματος που αναφέρεται, θα εκπονηθεί από τα μέλη των ενδιαφερόμενων μερών για τον εντοπισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την αύξηση της σημασίας ή της συμβολής των "δυνατών σημείων", την υποβάθμιση των "αδυναμιών", την προώθηση των "ευκαιριών" και την αντιμετώπιση των "απειλών".

Βάσει αυτής της επεξεργασίας, κάθε εργαστήριο θα παρουσιαστεί σε έναν οδικό χάρτη που θα είναι έτοιμος να προσεγγίσει το ακροατήριο των ενδιαφερομένων βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο για τη διαχείριση των αποβλήτων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την ανάλυση SWOT που εκπονήθηκε για το θέμα αυτό στη Δράση A1 και να συζητήσουν μικρής κλίμακας τροποποιήσεις των σημερινών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για τη μείωση της έκθεσης των αποβλήτων και την πρόσβαση των αρκούδων στα απόβλητα, την αναδιοργάνωση των συστημάτων συλλογής αποβλήτων και την υιοθέτηση εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο των συζητήσεων που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο ενδεικτικό και το πραγματικό περιεχόμενο εξαρτάται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT. Κατά παρόμοιο τρόπο, το εργαστήριο για τους ηλεκτροφόρους φράκτες θα μπορούσε να επικεντρωθεί στη γεφύρωση της διαφοράς μεταξύ των τιμών που προσφέρουν οι τοπικοί τεχνίτες για την προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού φράχτη, αφενός, και της προθυμίας να καταβάλει ποσά δεσμευμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς, αφετέρου. Επιπλέον, θα αναζητηθούν τρόποι συνδυασμού ηλεκτροφόρων φρακτών με εγγύηση συνοδευόμενο από υποστήριξη μετά την πώληση. Τέλος, το εργαστήριο σχετικά με τους ηλεκτροφόρους φράχτες μπορεί να αναζητήσει τρόπους για να αξιοποιήσει την τοπική εμπειρία της λειτουργίας ηλεκτροφόρων φρακτών και να ανταλλάξει αυτή την εμπειρία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όσον αφορά σκύλους φύλακες, η συζήτηση στο εργαστήριο θα επικεντρωθεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την υποστήριξη ενός δικτύου κτηνοτρόφων για την αναπαραγωγή και την ανταλλαγή των σκύλων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για όλα τα πιθανά θέματα σχετικά με την αναπαραγωγή, την διανομή και την εκπαίδευση των σκύλων, συμπεριλαμβανομένης της κτηνιατρικής περίθαλψης. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα ληφθούν λεπτομερή πρακτικά, τα οποία θα παρέχουν καθοδήγηση για την ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα διαχειρίζεται τις ομάδες ενδιαφερομένων με την εποπτεία των εταίρων του έργου και θα παρέχει ποσοτικές ενδείξεις για την υιοθέτηση των δράσεων που περιγράφονται στα εργαστήρια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Θα εξετάσει επίσης την πρόθεση συμπεριφοράς και τις εκτιμήσεις της πρόθεσης συμπεριφοράς για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ερωτηματολόγιο θα επιβαρυνθεί για λόγους εγκυρότητας και αξιοπιστίας και τα ερωτηματολόγια θα αναλυθούν μέσω πολυμεταβλητής ανάλυσης. Αφού λάβουν ποσοτική ανατροφοδότηση από ομάδες ενδιαφερομένων, θα δημιουργηθούν 3 θεματικές ομάδες για να αναλάβουν την ευθύνη της οριστικοποίησης των προσεγγίσεων που πρέπει να ακολουθούν και για την παρακολούθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων. Οι θεματικές ομάδες θα αρχίσουν να λειτουργούν στη δράση C1 και θα συνεχίσουν να λειτουργούν στη Δράση D1.

Ο βασικός στόχος της Δράσης Γ1 θα είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων, τους ηλεκτροφόρους φράκτες και τα LGD. Επιπλέον, θα συμβάλει στη δημιουργία και διατήρηση πίστης στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.